Image


Image


เกณฑ์การคัดเลือก/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ปีการศึกษา 2567


   Image              Image

   Image              Image

ให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการรับสมัครเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครอีกครั้ง
ในเมนู "ประกาศรับสมัคร"

--------------------------------------------------------------------------


 

คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา
DOWNLOADระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2560-2566
ข้อมูลการลาออกของนิสิต