¹ Ǣ: ºÒÃìà«âŹèÒ(1) – ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ  (ҹ 162 )

pang40

  • Jr. Member
  • **
  • з: 95
    • ´
ºÒÃìà«âŹèÒ(1) – ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ
« : áҤ 17, 2017, 12:41:32 pm »
·Õà´ç´ÇÔà¤ÃÒÐËìºÍÅ sbobet8888 ÅÒÅÕ¡Ò
ºÒÃìà«âŹèÒ(1) – ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ
ÊѹàÊÒÃì·Õè  6 ¾ÄÀÒ¤Á  2560  ʹÒÁ  ¤ÑÁ»ì  ¹Ù  ºÒÃìà«âŹèÒ  àÇÅÒ  23.30  ¹.
àõà»Ô´ ºÒÃìà«âŹèÒµèÍÊͧÅÙ¡¤ÇºÊͧÅÙ¡¤ÃÖè§
ÊÀÒ¾·ÕÁâ´Â·ÑèÇä»
ºÒÃìà«âŹèÒ
ËÅØÂÊì  àÍç¹ÃÔà¡é ÁÒÃì´Õ๪  äÁèÁÕ  à¬àÃÁÕ  ÁÒµÔàÂÍ – ÃÒ¿ÒàÍÅ  ÍÑšѹ´ÒÃèÒ  ÃÒ¿Ô¹­èÒ  ÍàÅç¡  ºÕ´ÒÅ 
ÊÀÒ¾ÃèÒ§¡ÒÂäÁèÊÁºÙÃ³ì  áµè  Íѹà´Ãª  ÍÕà¹ÕÂʵéÒ  ÊÁѤà sbobet¡ÅѺÁÒŧ½Ö¡«éÍÁµÒÁ»¡µÔ
áÅпԵ¾ÃéÍÁŧʹÒÁ  Êèǹ  Íѹà´Ã  â¡àÁÊ  ÍÒÃì´Ò µÙÃÒ¹, ¿ÃÒ¹«ÔÊâ¡é ÍÑÅ¡Òà«Ãì,
 ÎÒàÇÕÂÃì ÁÒÊà¤ÃÒâ¹è, à´¹ÔÊ «ÙÍÒàë ËÃ×Í ÅÙ¡éÒÊì ´Õ­ Âѧà»ç¹à¾Õ§µÑÇÊíÒÃͧ
ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ
¿ÃÒ¹ªÔÊâ¡é  àÍÊ¡ÃÕºÒ  äÁèÁÕ  ºÔ¤µÍÃì  ÃÙÍÔª  à´¹ÕÊ  àªÃÕિ  ¡Ñº à«Ãì¤ÔâÍ ÍÒહâÁ ÊÀÒ¾ÃèÒ§¡ÒÂäÁèÊÁºÙóì 
¢³Ð·Õè ºÃÙâ¹è  âªàÃÕÂâ¹è  ÁÔ´¿ÔÅ»ì  ÁÔ´¿ÔÅ´ì¡Ñ»µÑ¹·ÕÁËÅѧÁÕÍÒ¡ÒÃà¨çºà¢èÒâÍ¡Òʨ֧µ¡à»ç¹¢Í§
âôÃÔâ¡é áÍÃì¹Ò¹à´ª áµè ÁÒàµâÍ Á٫Ѥ¤ÔâÍ ¡Ñº ¦ÇÒàÁè ¡ÍʵéÒ ¾é¹â·ÉẹËǹ ¤×¹ÊÙè·ÕÁ Êèǹ
 ÍÑźÒâÃè ¡Í¹«ÒàÅ« ¿Ôµ¾ÃéÍÁà»ç¹µÑÇàÅ×͡ŧʹÒÁ Sbobet
11 ¼ÙéàÅè¹·Õè¤Ò´ÇèÒ¨ÐŧʹÒÁ
ºÒÃìà«âŹèÒ (4-3-3) ÁÒÃ줠 Íѹà´Ã – á·Ãì  ªà´à¡é¹ – àªÃì¡Õé  âÃàºÃìâ´é – à¤ÃÒÃì´  »Õâ¡é  ªÒÁÙáÍÅ
 ÍØÁ´ÔµÕé – ¨ÍÃì´Õé  ÍÑÅºÒ – Íѹà´ÃÊ  ÍÕà¹ÕÂʵéÒ  - à«Ãì¤ÔâÍ  ºØÊà¡çµÊì – ÍÕÇÒ¹   ÃÒ´Ô¤Ôª – ÅÔâÍá¹Å 
àÁʪÕè – ËÅØÂÊì  ªÑÇàÃÊ – à¹ÂìÁÒÃì  ´Ò  ªÔÅÇÒ ¨Ùà¹ÕÂÃì
ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ (4-4-2)  Íѹà´ÃÊ  à¿Ãì¹Ò¹à´ª – ÁÒÃÔâÍ  ¡ÒÊ»ÒÃì – ÁÒà´âÍ – ÍÑźÒâÃè  ¡Í¹ªÒàŪ – ¦ÇÒàÁè
 ¡ÍʵéÒ –⨹Ҹҹ  â´Ê  ªÒ¹â´Ê – âôÃÔâ¡é  àÍÃì¹Ò¹à´ª   ÁÒ¹ÙàÍÅ  ´ÃÕà¡âÃÊ – âÃáºÃìâ´é   
âªàÃÕÂâ¹è – ઴´ÃÔ¡  ºÒ¡Í¹ºÙ  âÃáºÃìâ´é  âªÅ¤Òâ´é¼ÙéµÑ´ÊÔ¹  â¦àªè  ÁÒàÃÕ  ªÒ¹ ªª  ÁÒÃìµÕà¹Ê
¼Å¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹·Õè¤Ò´ sbobet24h
ºÒÃìà«âŹèÒ  ª¹Ð  ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ ..4-1
¼Å§Ò¹¡Òþº¡Ñ¹·Õè¼èÒ¹ÁÒ
SPA D1     1/9/2017     ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ     1-1     ºÒÃìà«âŹèÒ
SPA D1     3/20/2016     ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ     2-2     ºÒÃìà«âŹèÒ
SPA D1     11/8/2015     ºÒÃìà«âŹèÒ     3-0     ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ   
SPA CUP     3/5/2015     ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ     1-3     ºÒÃìà«âŹèÒ
SPA CUP     2/12/2015     ºÒÃìà«âŹèÒ     3-1     ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ   
SPA D1     2/2/2015     ºÒÃìà«âŹèÒ     3-2     ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ
SPA D1     9/1/2014     ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ     0-1     ºÒÃìà«âŹèÒ
SPA D1     4/28/2014     ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ     2-3     ºÒÃìà«âŹèÒ
SPA D1     12/15/2013     ºÒÃìà«âŹèÒ     2-1     ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ   
SPA D1     1/29/2012     ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ     0-0     ºÒÃìà«âŹèÒ
sbobet168¼Å¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹·Õè¼èÒ¹ÁҢͧ·ÕÁ  ºÒÃìà«âŹèÒ
SPA D1     4/30/2017    àÍʻѹ­èÍÅ    0-3    ºÒÃìà«âŹèÒ
SPA D1     4/27/2017    ºÒÃìà«âŹèÒ    7-1    âÍ«Ò«Ù¹èÒ
SPA D1     4/24/2017    1àÃÍÑÅ ÁÒ´ÃÔ´    2-3    ºÒÃìà«âŹèÒ
UEFA CL     4/20/2017    ºÒÃìà«âŹèÒ    0-0    ÂÙàǹµØÊ   
SPA D1     4/16/2017    ºÒÃìà«âŹèÒ    3-2    àÃÍÑÅ â«à«Õ´Ҵ   
UEFA CL     4/12/2017    ÂÙàǹµØÊ    3-0    ºÒÃìà«âŹèÒ
SPA D1     4/9/2017    ÁÒÅÒ¡éÒ    2-0    ºÒÃìà«âŹèÒ
SPA D1     4/6/2017    ºÒÃìà«âŹèÒ    3-0    ૺÕÂèÒ
SPA D1     4/3/2017    1¡ÃÒ¹Ò´Ò «ÕàÍ¿    1-4    ºÒÃìà«âŹèÒ
SPA D1     3/20/2017    ºÒÃìà«âŹèÒ    4-2    ºÒàŹà«ÕÂ
¼Å¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹·Õè¼èÒ¹ÁҢͧ·ÕÁ  ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅsbobet asia
SPA D1     4/29/2017    ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ    3-1    Ê»ÍÃìµÔé§ ¡Ô¦Í¹
SPA D1     4/26/2017    á͵àŵÔâ¡é ÁÒ´ÃÔ´    0-1    ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ
SPA D1     4/22/2017    ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ    2-1    àÅ¡Òà¹Ê
SPA D1     4/18/2017    ÍÅÒàºÊ    2-1    ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ
SPA D1     4/8/2017    1ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ    3-1    á͸àŵԡ ºÔÅàºÒ
SPA D1     4/5/2017    àÃÍÑŠີÔÊ    0-1    ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ
SPA D1     4/1/2017    ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ    2-3    àÍÍÔºÒÃì
SPA D1     3/18/2017    ÅÒÊ ¾ÑÅÁÒÊ    1-0    ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ
SPA D1     3/13/2017    à«ÅµéÒ ºÕâ¡é    0-1    ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ
SPA D1     3/5/2017    ºÕÂÒÃìàÃÍÑÅ    2-0    àÍʻѹ­èÍÅ