เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยบูรพา


คณะโลจิสติกส์

  


คณะวิศวกรรมศาสตร์

  


คณะดนตรีและการแสดง

  


คณะศิลปกรรมศาสตร์

  


คณะแพทยศาสตร์

  


คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  


คณะวิทยาการสารสนเทศ

  


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

  


คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)

  


คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน)

  


คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

  


คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

  


คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี

 
 


คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี (สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ)

  


คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี (สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ)

  


คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี (สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ)

  


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคภาษาตะวันออก)

  


คณะศึกษาศาสตร์

  


คณะสหเวชศาสตร์

  


คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

  


คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ)

  
โครงการที่เปิดรับในปีการศึกษา 2560-2562