กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา | Office of the Registrar, Burapha University


ผู้บริหารกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
ผู้อำนวยการกอง โทร.2729
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
รับ-ส่งหนังสือ โทร.2719
    กลุ่มงานรับเข้าศึกษา
รับนิสิตระดับปริญญาตรี โทร.2643รับนิสิตระดับปริญญาตรี โทร.2643รับนิสิตระดับปริญญาตรี โทร.2643
    กลุ่มงานทะเบียนการศึกษา
รับผิดชอบปริญญาโท - เอก ทุกคณะ ยกเว้น MBA และ MPA โทร.2720รับผิดชอบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โทร.2725รับผิดชอบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร.2725รับผิดชอบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ โทร.2724 รับผิดชอบปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว โทร.2718รับผิดชอบปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ โทร.2724รับผิดชอบปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะโลจิสติกส์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โทร.2726รับผิดชอบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ โทร.2729 รับผิดชอบปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ นิสิตวิทยาเขต และ MPA โทร.2726รับผิดชอบตารางสอน-สอบ โทร.2715รับผิดชอบตารางสอน-สอบ โทร.2727รับผิดชอบการเทียบโอนผลการเรียน โทร.2718
    กลุ่มงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศนิสิต
รับผิดชอบนิสิต MBA การออกรหัสประจำตัวนิสิต โทร.2722สถิตินิสิต โทร.2719ระบบฐานข้อมูล โทร.2722