Image
รอบ 1 : Portfolio
Image
Image     ตัวอย่างการเข้าเล่มแฟ้มสะสมผลงาน (เอกสารประกอบการสมัครและผลงานให้อยู่ในเล่มเดียวกัน)
     1. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบสันกาว คลิกที่นี่
     2. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบติดเทปแลคซีน คลิกที่นี่
Image
Image
Image
Image
Image
     ตัวอย่างการเข้าเล่มแฟ้มสะสมผลงาน (เอกสารประกอบการสมัครและผลงานให้อยู่ในเล่มเดียวกัน)
     1. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบสันกาว คลิกที่นี่
     2. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบติดเทปแลคซีน คลิกที่นี่
Image     - เอกสารประกอบการสมัครและผลงานตามที่แจ้งในระเบียบการรับสมัครฯ โดยไม่ต้องเข้ารูปเล่ม
Image
     ตัวอย่างการเข้าเล่มแฟ้มสะสมผลงาน (เอกสารประกอบการสมัครและผลงานให้อยู่ในเล่มเดียวกัน)
     1. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบสันกาว คลิกที่นี่
     2. ตัวอย่างการเข้าเล่มแบบติดเทปแลคซีน คลิกที่นี่
Image
     - เรียงเอกสารประกอบการสมัครและผลงานตามที่แจ้งในระเบียบการรับสมัครฯ และเย็บมุม โดยไม่ต้องเข้ารูปเล่ม
    
Image