โครงการที่กำลังเปิดรับสมัคร (ศึกษาให้เข้าใจก่อนสมัคร)1. ระเบียบการรับสมัคร ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี)

2. ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2)

3. ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาตรีใบที่สอง) ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 2)


4. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว

5. ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

6. ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

7. ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (ครั้งที่ 2)