กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา | Office of the Registrar, Burapha University
  ข่าวการศึกษา
    ข่าวรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
       ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่
       สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
       สอบถามข้อมูลการประกาศผล ได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร. 038-10 2516


    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬา โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
       ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่
       รายงานตัว วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
       สอบถามข้อมูลการประกาศผล ได้ที่ กองกีฬาฯ โทร. 038-10 2700 ต่อ 200
       สอบถามข้อมูลการรายงานตัว ได้ที่ กองทะเบียนฯ โทร. 038-10 2725


    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์
       ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
       รับสมัครสอบคัดเลือกผ่าน Website วันที่ 1 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2557
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา โทร. 038-10 2643


    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557
       รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่
       รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 038-102222 ต่อ 3328


    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง ปีการศึกษา 2557
       - ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
       - รับสมัครวันที่ 24 มี.ค. - 3 เม.ย. 2557 [ปิดรับสมัครแล้ว]
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา โทร. 038-10 2643


    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) ทั่วประเทศ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
หมายเหตุ
       ระเบียบการ คลิกที่นี่ [CLICK]
       รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 8 เมษายน 2557 [ปิดรับสมัครแล้ว]
       แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร คลิกที่นี่
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-3810-3051

    ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557

       ระเบียบการทั่วประเทศปี 57 .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น **
       ตารางขวาง(จำนวนรับทั่วประเทศ)ครั้งที่ 1 .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น **
       ตารางขวาง(จำนวนรับทั่วประเทศ)ครั้งที่ 2 .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น **
       ประกาศรับเพิ่มเติม ทั่วประเทศ (คณะวิทย์+ศิลป์) จันทบุรี

       ระเบียบการ(12 จังหวัด) .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น **
       ตารางขวาง(จำนวนรับ 12 จังหวัด)ครั้งที่ 1 .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น **
       ตารางขวาง(จำนวนรับ 12 จังหวัด)ครั้งที่ 2 .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น **
       ประกาศรับเพิ่มเติม 12 จังหวัด (คณะวิทย์+ศิลป์) จันทบุรี

       เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่
       สอบถามข้อมูลการประกาศรายชื่อได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา โทร. 038-10 2643
หมายเหตุ
       ผู้ที่ประสงค์จะสมัครประเภทรับตรง จะต้องมีผลคะแนน GAT/PAT (สอบเดือนมีนาคม 2557)
       หรือผู้ที่มีคะแนน GAT/PAT ไว้อยู่ก่อนแล้ว ที่มีอายุความไม่เกิน 2 ปี จึงจะมีสิทธิ์สมัครได้
       ซึ่งผู้สมัครไม่ต้องกรอกข้อมูลผลคะแนน GAT/PAT
       เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะทำการดึงผลคะแนน GAT/PAT มาจาก สทศ. มาประมวลผลการคัดเลือก

** ขอให้ผู้สมัครอ่านระเบียบการการรับสมัครให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงทำการสมัคร **

   


    เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด และประเภทรับตรงทั่วประเทศมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

    ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒)

       ระเบียบการทั่วประเทศปี 57 .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น **
       ตารางขวาง(จำนวนรับทั่วประเทศ)ครั้งที่ 1 .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น **
       ตารางขวาง(จำนวนรับทั่วประเทศ)ครั้งที่ 2 .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น **
       ประกาศรับเพิ่มเติม ทั่วประเทศ (คณะวิทย์+ศิลป์) จันทบุรี

    ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒)
       ระเบียบการ(12 จังหวัด) .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น **
       ตารางขวาง(จำนวนรับ 12 จังหวัด)ครั้งที่ 1 .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น **
       ตารางขวาง(จำนวนรับ 12 จังหวัด)ครั้งที่ 2 .. ** เปิดได้กับ Chrome เท่านั้น **
       ประกาศรับเพิ่มเติม 12 จังหวัด (คณะวิทย์+ศิลป์) จันทบุรี

    หมายเหตุ
   - ประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิทิน คลิกที่นี่
   - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา โทร. 038-10 2643
          1. ผู้สมัครประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
             1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
             1.2 ต้องมีผลคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 (มีนาคม 2557) และ/หรือวิชาสามัญ ตามที่สาขาวิชากำหนด
          2. ผู้สมัครประเภทรับตรงทั่วประเทศ
             2.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
             2.2 ต้องมีผลคะแนน GAT/PAT ที่ยังไม่หมดอายุ และ/หรือวิชาสามัญ ตามที่สาขาวิชากำหนด


 
        ประกาศ
   

    
 
    ข่าวอื่นๆ
   


       ดาว์นโหลดประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 [CILCK]