กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา | Office of the Registrar, Burapha University
  ข่าวการศึกษา
    ข่าวรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชานิเทศศิลป์
(ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์

       - ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
       - สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์
          เวลา 08.00-16.00 น.

       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร 038-10 2516


   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี

       - ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
       - สอบสัมภาษณ์วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-12.00 น.
        ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาเขตจันทบุรี

       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่วิทยาเขตจันทบุรี โทร 039-31 0000 ต่อ 1609-10   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต ภาคพิเศษและภาคปกติ
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557

          - ตรวจสอบรายชื่อเข้าเป็นนิสิต คลิกที่นี่

          เอกสารรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนิสิต ดาวน์โหลดที่นี่

          เฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ (รหัส ป1001-ป1009) ให้ดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานตัวได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนการศึกษา โทร. 038-10 2715, 038-10 2718, 038-10 2719, 038-10 2720, 038-10 2722, 038-10 2725, 038-10 2726, 038-10 2727, 038-10 2729, 038-10 2643
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนิสิต ได้ที่ กองกิจการนิสิต โทร. 038-102536
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพักในมหาวิทยาลัยได้ที่ ฝ่ายหอพัก โทร. 038-10 2531
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน ติดต่อกองคลังและทรัพย์สิน โทร. 038-10 2157
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเรียน (กยศ.) โทร. 038-10 2533


   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
ในประเภทดังต่อไปนี้

          1. ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
          2. ประเภทภาคพิเศษ สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่


          เอกสารรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนิสิต ดาวน์โหลดที่นี่

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานตัวได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนการศึกษา โทร. 038-10 2715, 038-10 2718, 038-10 2719, 038-10 2720, 038-10 2722, 038-10 2725, 038-10 2726, 038-10 2727, 038-10 2729, 038-10 2643
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนิสิต ได้ที่ กองกิจการนิสิต โทร. 038-102536
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพักในมหาวิทยาลัยได้ที่ ฝ่ายหอพัก โทร. 038-10 2531
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน ติดต่อกองคลังและทรัพย์สิน โทร. 038-10 2157
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้ยืมเรียน (กยศ.) โทร. 038-10 2533


   
ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา (เพิ่มเติม)
   
ประกาศรับสมัครคัดเลือก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ(ครั้งที่ 2)

       - ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร คลิกที่นี่
       - รับสมัครด้วยตนเอง วันที่ 22-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ โทร 038-10 2328


   
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์
(ปิดรับสมัครแล้ว)

       - ระเบียบการและใบสมัครการคัดเลือก ดาวน์โหลดที่นี่
       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โทร 038-10 2516    
ประกาศรับสมัครคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะอัญมณี (ภาคปกติ)
วิทยาเขตจันทบุรี (ปิดรับสมัครแล้ว)

      - ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-10 มือถือ 083-1118205
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา โทร. 038-10 2643    การสมัครคัดเลือก ประเภทภาคพิเศษและภาคปกติ (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2557
    (ปิดรับสมัครแล้ว)
       ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่
       ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา หมายเลข 038-102643 ***


    Burapha Engineering English Program [Bachelor of Engineering Degree] [CLICK]
       Admission Regulations [CLICK]
       Brochure [CLICK]
       Online Application [CLICK] [June 2 - July 15, 2014]
       Admission Calendar [CLICK]
       Tel. : +66-3810-2222 ext 3300 Fax. : +66-3874-5806
       Burapha Engineering English Program


    คำชี้แจงการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคปกติ ครั้งที่ 2 ประเภทรับตรง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประเภทรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
       เฉพาะผู้มีสิทธิ์รายงานตัววันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ต้องดาว์นโหลดเอกสาร และทำตามขั้นตอนตามเอกสาร ดังนี้
          เอกสาร ฉบับรวมทั้งหมด
            เอกสารแยกตามหัวข้อ ดังนี้
            1. คำชี้แจงการรายงานตัวออนไลน์
            2. ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระเพื่อการรายงานตัว (ไม่รวมค่าหอพัก)
            3. ตารางการยื่นใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1:4) ฉบับสำเร็จการศึกษา
            4. ข้อมูลหอพักของมหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) สำหรับนิสิตที่ประสงค์จะจองหอพัก
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา โทร. 038-10 2643
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนการศึกษา โทร. 038-10 2725
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอพักในมหาวิทยาลัยได้ที่ ฝ่ายหอพัก โทร. 038-10 2531


 
 
    ข่าวอื่นๆ
   
   [ประกาศ] สำหรับนิสิตรหัส 57 ที่ต้องการลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
    1. เขียนคำร้องขอสละสิทธิ์ ดาว์นโหลดได้ที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE11-1.pdf แนบหลักฐาน ได้แก่
         1.1 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
         1.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

สำเนาบัตรทั้ง 2 ต้องถ่ายชัดเจน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุ “ใช้สำหรับการยื่นลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา”

    2. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือ ส่งเป็นจดหมาย (ส่งแบบ EMS ด่วนพิเศษ เพื่อป้องกันการสูญหาย) มาได้ที่
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 วงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือ "คำร้องขอลาออก ปีการศึกษา 2557"

       ตรวจสอบสถานะการเป็นนิสิต [CILCK] คลิกที่นี่

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 038-10 2715, 038-10 2718, 038-10 2719, 038-10 2720, 038-10 2722, 038-10 2725, 038-10 2726, 038-10 2727, 038-10 2729