กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา | Office of the Registrar, Burapha University
  ข่าวการศึกษา
    ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา
   
-การรับสมัครในปีการศึกษา 2557 ได้ปิดรับสมัครแล้ว-

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา โทร. 038-10 2643
    ข่าวประชาสัมพันธ์
   
-ไม่มีข่าวประกาศ-

 
 
    ข่าวอื่นๆ
   
   
ขั้นตอนการลาออกจากการเป็นนิสิต (สำหรับนิสิตรหัส 57)

    สำหรับนิสิตรหัส 57 ที่ต้องการลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
    1. เขียนคำร้องขอสละสิทธิ์ ดาว์นโหลดได้ที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE11-1.pdf แนบหลักฐาน ได้แก่
         1.1 สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
         1.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

สำเนาบัตรทั้ง 2 ต้องถ่ายชัดเจน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และระบุ “ใช้สำหรับการยื่นลาออกจากมหาวิทยาลัยบูรพา”

    2. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือ ส่งเป็นจดหมาย (ส่งแบบ EMS ด่วนพิเศษ เพื่อป้องกันการสูญหาย) มาได้ที่
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 วงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือ "คำร้องขอลาออก ปีการศึกษา 2557"

       ตรวจสอบสถานะการเป็นนิสิต [CILCK] คลิกที่นี่

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 038-10 2715, 038-10 2718, 038-10 2719, 038-10 2720, 038-10 2722, 038-10 2725, 038-10 2726, 038-10 2727, 038-10 2729