Image

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย TCAS รอบ 1 คลิกที่นี่
"ให้นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์"
      - แบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะเภสัชศาสตร์
      - แบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะพยาบาลศาสตร์
      - แบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
      - แบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
      - แบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
      - แบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะสาธารณสุขศาสตร์ ยกเว้นสาขาวิชาการสาธารณสุขชุมชนที่ไม่ต้องตรวจฯ
      - แบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะศิลปกรรมศาสตร์
      - แบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา
      - แบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
      - แบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะสหเวชศาสตร์
      - แบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะอัญมณี


Image

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2566

   Image              Image

   Image              Image

ให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการรับสมัครเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครอีกครั้ง
ในเมนู "ประกาศรับสมัคร"

--------------------------------------------------------------------------


 

คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา
DOWNLOAD


Image
วีดิทัศน์แนะนำคณะในมหาวิทยาลัยบูรพา
ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2560-2565