Image
รอบ 6
1. ระเบียบการรับสมัครโครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 5) คลิกที่นี่
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
    1)
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำหรับภาคปกติ)
    2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
หรือระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่าทุกสาขาวิชา สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)


2. ระเบียบการรับสมัครโครงการรับตรงทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ คลิกที่นี่
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
    1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด ไม่รับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า
    2) มีผลคะแนน GAT/PAT ที่ยังไม่หมดอายุ และมีคะแนนขั้นต่ำตามที่คณะกำหนด

3. ระเบียบการรับสมัครโครงการรับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2) คลิกที่นี่
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
    1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด ไม่รับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า
        (ยกเว้นคณะศิลปกรรมศาสตร์ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)
    2) มีผลคะแนน GAT/PAT ที่ยังไม่หมดอายุ

4. ระเบียบการรับสมัครโครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (สำหรับต่างชาติ) คลิกที่นี่
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
    1) สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และเป็นผู้สมัครชาวต่างประเทศเท่านั้น

5. ระเบียบการรับสมัครโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 4)
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คลิกที่นี่

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
    1)
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด ภาคตะวันออก  ดังต่อไปนี้ 
จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สมุทรปราการ  สระแก้ว
และสระบุรี  หรือ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
   2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 (ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ไม่จำกัดผลการเรียนเฉลี่ยสะสม)

6. ระเบียบการรับสมัครโครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 4) คลิกที่นี่
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
    1)
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำหรับภาคปกติ)
    2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
หรือระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่าทุกสาขาวิชา สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ภาคพิเศษ)


7. ระเบียบการรับสมัครสาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 6) คลิกที่นี่

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
    1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
    2) มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป (โดยต้องมีใบรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงาน)

8. ระเบียบการรับสมัครหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 4) คลิกที่นี่

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
    1)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง


9. ระเบียบการรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
กระทรวงศึกษาธิการ
คลิกที่นี่

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
    1)
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    2) ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
    3) ไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1-5 และไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
    4) ใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยอิงเกณฑ์จาก กสพท. ประกอบด้วย คะแนน O-NET
คะแนนวิชาสามัญ และวิชาเฉพาะ กสพท.

10. ระเบียบการรับสมัครรับตรง คณะศึกษาศาสตร์ คลิกที่นี่
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครมีดังนี้
    1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และผ่านการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด ไม่รับผู้ที่มีวุฒิเทียบเท่า
    2) มีผลคะแนน GAT/PAT ที่ยังไม่หมดอายุ