โครงการ ปีการศึกษา 2560 ที่ปิดรับสมัครแล้ว1. ระเบียบการโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) (ปิดรับสมัครแล้ว)

2. ระเบียบการโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) (ปิดรับสมัครแล้ว)

3. ระเบียบการโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ปิดรับสมัครแล้ว)

4. ระเบียบการโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) (ปิดรับสมัครแล้ว)

5. ระเบียบการโครงการโควตาพิเศษ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" (ปิดรับสมัครแล้ว)

6. ระเบียบการโครงการเพชรตะวันออก (ปิดรับสมัครแล้ว)

7. ระเบียบการโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ปิดรับสมัครแล้ว)

8. ระเบียบการโครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง (โครงการช้างเผือก) (ปิดรับสมัครแล้ว)

9. ระเบียบการโครงการนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ศิลปะและดนตรีไทย คณะศึกษาศาสตร์ (โครงการทับทิมสยาม)
(ปิดรับสมัครแล้ว)

10. ระเบียบการ คณะเภสัชศาสตร์ รอบ 1 (ปิดรับสมัครแล้ว)

11. ระเบียบการโครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ปิดรับสมัครแล้ว)

12. ระเบียบการโครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)

13. ระเบียบการโครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 1 (ปิดรับสมัครแล้ว)

14. ระเบียบการโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ปิดรับสมัครแล้ว)

15. ระเบียบการโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) (ปิดรับสมัครแล้ว)

16. ระเบียบการโครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) (ปิดรับสมัครแล้ว)

17. ระเบียบการ หลักสูตรเทียบโอนฯ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)

18. ระเบียบการ สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)

19. ระเบียบการครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก (ปิดรับสมัครแล้ว)

20. ระเบียบการโครงการรับตรงทั่วประเทศ (ปิดรับสมัครแล้ว)

21. ระเบียบการโครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 2 (ปิดรับสมัครแล้ว)

22. ระเบียบการโครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)

23. ระเบียบการโครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา หลักสูตรภาษาไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)

24. ระเบียบการ รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รอบเพิ่มเติม)
(ปิดรับสมัครแล้ว)

25. ระเบียบการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (เรียนปริญญาตรีใบที่สอง) ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)

26. ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ (ครั้งที่ 2) (ปิดรับสมัครแล้ว)

27. ระเบียบการรับสมัคร ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) (ปิดรับสมัครแล้ว)

28. ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2) (ปิดรับสมัครแล้ว)

29. ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ (ปิดรับสมัครแล้ว)

30. ระเบียบการ
รับสมัคร สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)

31. ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)

32. ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาตรีใบที่สอง) ภาคพิเศษ (ครั้งที่ 2) (ปิดรับสมัครแล้ว)

33. ระเบียบการรับสมัคร สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม ภาคปกติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)

34. ระเบียบการรับสมัคร คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร (ปิดรับสมัครแล้ว)

35. ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จากโรงเรียนสาธิตอาชีวะศึกษา ม.บูรพา (ปิดรับสมัครแล้ว)

36. ระเบียบการรับสมัคร ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม)