Image

กำหนดการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมการรายงานตัว

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา

  • Image
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต
   โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง รอบ 1
   คลิกที่นี่...

  • Image
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต
   โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
   (กระทรวงศึกษาธิการ) รอบ 9

   คลิกที่นี่...

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

 • Image
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
  และสถานที่สอบ สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
  (รายวิชาสอบมี 2 วิชา)
  ลิกที่นี่...
 • Image
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน 4 ปี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา
  คณะศึกษาศาสตร์
  คลิกที่นี่...

 • Image
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
  (กระทรวงศึกษาธิการ) รอบ 9

  คลิกที่นี่...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

 • Image
  ประกาศรายชื่ออันดับสำรอง รอบ 3 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
  (กระทรวงศึกษาธิการ)

  คลิกที่นี่...
 • Image
  โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม
  (กระทรวงสาธารณสุข)

      คลิกที่นี่...
 • Image
  โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
  (กระทรวงศึกษาธิการ)

      คลิกที่นี่...