ขั้นตอนการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต และค่าธรรมเนียมการรายงานตัว


1. ขั้นตอนการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต (วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560)

2. ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา


กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่
*กรณีที่ขอใบรับรองแพทย์ไม่ทัน ให้แนบมาพร้อมเอกสารรายงานตัว (วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560) ได้*