ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าเป็นนิสิต และค่าธรรมเนียมการรายงานตัว


1. ขั้นตอนการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต (26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

2. ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา