ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าเป็นนิสิต และค่าธรรมเนียมการรายงานตัว


1. ขั้นตอนการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 Image

2. ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา