ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าเป็นนิสิต และค่าธรรมเนียมการรายงานตัว


1. ขั้นตอนการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต

2. ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา