ขั้นตอนการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต และค่าธรรมเนียมการรายงานตัว


1. ขั้นตอนการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต (วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560)

2. ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าศึกษา


    ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต    ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย