รูปแบบ TCAS'67

 

  รูปแบบที่ 1 : Portfolio
 • ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ
 • จัดทำแฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (นับเฉพาะผลงาน โดยไม่รวมปก)
 • ใช้ GPAX 5 ภาคเรียน
 • รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ได้

  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
  วิธีการ
  1. สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยไม่มีการสอบ
  2. สามารถ Pre-Screening แล้วสัมภาษณ์ได้
  3. ส่งชื่อเข้าระบบบริหารจัดการสิทธิ์ (Clearing House)
  รูปแบบที่ 2 : โควตา
 • ใช้คะแนนสอบของ ทปอ. หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
 • มหาวิทยาลัยสามารถดึงคะแนนจาก ทปอ. มาใช้ในการคัดเลือกได้ เช่น คะแนน TGAT / TPAT และ A-Level
  และใช้คะแนน GPAX 5 หรือ 6 ภาคเรียนจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือก
  เข้าสถาบันอุดมศึกษา

  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่าย โครงการพิเศษเขตของประเทศ
  วิธีการ
  1. สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การคัดเลือก (อาจมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติร่วมด้วย)
  2. ส่งชื่อเข้าระบบบริหารจัดการสิทธิ์ (Clearing House)
  รูปแบบที่ 3 : Admission
 • การใช้สัดส่วน GPAX, คะแนน TGAT / TPAT และ A-Level

  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป นักเรียนในโครงการ กสพท นักเรียนในโครงการอื่นๆ
  วิธีการ
  1. นักเรียนเลือกได้ 10 สาขาวิชา
  2. สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกำหนดเกณฑ์การรับตามข้อตกลงตามองค์ประกอบของ Admission
  3. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าระบบบริหารจัดการสิทธิ์
  (Clearing House)
  รูปแบบที่ 4 : รับตรงอิสระ
 • การรับตรงอิสระ แต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับและพิจารณาจากคะแนนTGAT / TPAT และ A-Level
  หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง

  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไปที่ยังไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  วิธีการ
  1. สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับ (อาจมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนร่วมด้วย)
  2. จัดสอบเพิ่มเติมได้ กรณีที่นักเรียนไม่มีคะแนนของสาขาวิชาที่ต้องการ
  3.
  ส่งชื่อเข้าระบบบริหารจัดการสิทธิ์ (Clearing House)