Image

   

มาดูกัน! รูปแบบ TCAS'63 ทั้ง 5 รอบ

 

รูปแบบที่ 1 : Portfolio
 • ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ
 • จัดทำแฟ้มสะสมผลงานไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก)
 • ใช้ GPAX 4 ภาคเรียน หรือ 5 ภาคเรียน
 • รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ได้

  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
  วิธีการ
  1. สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยไม่มีการสอบ
  2. สามารถ Pre-Screening แล้วสัมภาษณ์ได้
  3. ส่งชื่อเข้าระบบบริหารจัดการสิทธิ์ (Clearing House)
รูปแบบที่ 2 : โควตา
 • ใช้คะแนนสอบของ สทศ. หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง
 • ทปอ. กำหนดให้จัดสอบรายวิชาเฉพาะของสาขาที่อยู่นอกเหนือการจัดสอบของ สทศ.
  ซึ่งผลสอบนี้สามารถนำไปใช้ในรูปแบบที่ 2,3 และ 5 ได้
 • มหาวิทยาลัยสามารถดึงคะแนนจาก สทศ. มาใช้ในการคัดเลือกได้ เช่น คะแนนสามัญ 9 วิชา
  คะแนน GAT/PAT และใช้คะแนน GPAX 5 หรือ 6 ภาคเรียนจากศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือก
  เข้าสถาบันอุดมศึกษา

  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนจากโควตาพื้นที่ เครือข่าย โครงการพิเศษเขตของประเทศ
  วิธีการ
  1. สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การคัดเลือก (อาจมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติร่วมด้วย)
  2. ส่งชื่อเข้าระบบบริหารจัดการสิทธิ์ (Clearing House)
รูปแบบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน
 • สมัครผ่านระบบ TCAS กลางร่วมกัน เลือกได้สูงสุด 6 สาขาวิชา และเรียงลำดับของแต่ละสาขา
  ที่เลือกสมัคร ทั้งนี้ การเลือกสาขากับการชำระเงินแยกอิสระ สามารถชำระเงินเพื่อเลือกสาขาเพิ่มได้
  ซึ่งระบบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือกได้ จนถึงเวลาปิดระบบ
 • ชำระเงินค่าสมัครตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือกสมัคร โดยชำระผ่านระบบ ATM Mobile Banking
  และ Internet Banking

  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป นักเรียนในโครงการ กสพท นักเรียนในโครงการอื่นๆ
  วิธีการ
  1. นักเรียนเลือกได้ 6 สาขาวิชา
  2. สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับ (ซึ่งอาจจะมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนร่วมด้วย)
  3.
  การบริหารจัดการสิทธิ์เป็นแบบ Auto-clearing
รูปแบบที่ 4 : Admission
 • การใช้สัดส่วน GPAX, O-NET ยังคงมีจนครบ 3 ปี ถึงปี 2564 คะแนน GAT/PAT มีอายุ 2 ปี
 • สาขา ทันตแพทย์ ขอปรับน้ำหนักตั้งแต่ปี 2561
  GAT 20% - >20%
  PAT2 30% - >PAT1 10% + PAT2 20%
  ตั้งแต่ปี 2561 มีกลุ่ม 10 กลุ่มแพทยศาสตร์
  วิชาเฉพาะแพทย์ 30% วิชาสามัญ 70% O-NET 5 วิชาไม่น้อยกว่า 60%

  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไป นักเรียนในโครงการ กสพท นักเรียนในโครงการอื่นๆ
  วิธีการ
  1. นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา
  2. สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกำหนดเกณฑ์การรับตามข้อตกลงตามองค์ประกอบของ Admission
  2. การบริหารจัดการสิทธิ์เป็นแบบ Auto-clearing
รูปแบบที่ 5 : รับตรงอิสระ
 • การรับตรงอิสระ แต่ละมหาวิทยาลัยจะเปิดรับและพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT
  ใช้คะแนนสอบของ สทศ. หรือมหาวิทยาลัยจะจัดสอบเอง

  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนทั่วไปที่ยังไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  วิธีการ
  1. สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ์การรับ (อาจมีการใช้คะแนนสอบข้อเขียนร่วมด้วย)
  2. จัดสอบเพิ่มเติมได้ กรณีที่นักเรียนไม่มีคะแนนของสาขาวิชาที่ต้องการ
  3.
  ส่งชื่อเข้าระบบบริหารจัดการสิทธิ์ (Clearing House)