การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา 2563
TCAS รอบ 1 : Portfolio
Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย
         (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์
(ส่งแฟ้มสะสมผลงาน : Portfolio)
    

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย "เด็กดีศรีระยอง" (โครงการเด็กดีศรีระยอง)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 6, 7, 17 และ 18

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการเพชรตะวันออก (ไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ(ส่งแฟ้มสะสมผลงาน : Portfolio)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
          (โครงการ MOU)
(ไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
          
(ไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการ สอวน.
(ไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ส่งแฟ้มสะสมผลงาน : Portfolio)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
          คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการช้างเผือก)
(ไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
         
 (ไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน)

Image    
ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (ไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
          (ไม่ต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง)
          ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน TCAS รอบ 1 : Portfolio

Image