ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
TCAS รอบ 1 : Portfolio
Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการเพชรตะวันออก (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน ต้องมีหนังสือรับรองเปอเซ็นไทล์
          จากโรงเรียน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
         (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย (โครงการเด็กดีศรีระยอง)
         (ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ )

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
         (ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ )

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการ สอวน.
(ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน ต้องมีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน.)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ
         (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์
(ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
         วิทยาเขตสระแก้ว
(ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)


 


ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน TCAS รอบ 1 : Portfolio

Image