ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
TCAS รอบ 1 : Portfolio
Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการเพชรตะวันออก (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน โดยจะต้องมีหนังสือรับรองเปอเซ็นไทล์
          จากโรงเรียน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
         (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย (โครงการเด็กดีศรีระยอง)
         (ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยบูรพา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
         (ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยบูรพา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการ สอวน.
(ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน ต้องมีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน.)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ
         (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์
(ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
         วิทยาเขตสระแก้ว
(ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
         (โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์)
(ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ
         (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้ว)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
         หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจาก ม.บูรพา
         เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์
(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาลจาก ม.บูรพา)

 


ตัวอย่างการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน TCAS รอบ 1 : Portfolio

Image