ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
TCAS รอบ 4

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงทั่วประเทศ

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 3)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ (ครั้งที่ 2)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง)
          ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 4) (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 3)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการสำหรับผู้พิการ

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบัณฑิตรักถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

Image    ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา (ครั้งที่ 2)


Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการทางเภสัชกรรม
        (สำหรับบุตรผู้ประกอบการร้านขายยาแผนปัจจุบัน)