ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
TCAS รอบ 4 : Direct Admission


Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงทั่วประเทศ (ใช้คะแนน GAT/PAT)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 3) 
          (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
          (ครั้งที่ 3)
(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ  (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ
          (ปริญญาใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 4 ) (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 3)

Image  ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
        วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณสหเวชศาสตร์ ม.บูรพาImage   ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
         วิจัยและนวัตกรรม)
  (ใช้เกณฑ์การคัดเลือกของ กสพท. ปีการศึกษา 2565)