ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบ 1 : Portfolio
Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
         โครงการช้างเผือก  คณะวิทยาศาสตร์
(ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)
       
Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการเพชรตะวันออก (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน โดยต้องมีหนังสือรับรองเปอเซ็นไทล์
          จากโรงเรียน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการ MOU (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
         (ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยบูรพา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการ สอวน.
(ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน ต้องมีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน.)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการ วมว. (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ
         (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์
(ส่งผลงานผ่าน Google form)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
         วิทยาเขตสระแก้ว
(ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (โครงการช้างเผือก)
          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
(ส่งใบสมัครและผลงานมายังคณะฯ)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ส่งผลงานทางเว็บไซต์คณะฯ)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ
         (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้ว)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
         หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน
        
(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจาก ม.บูรพา
         เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์
(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาลจาก ม.บูรพา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)