ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบ 4-2 : Direct Admission