ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
TCAS รอบ 2 : Quota


Image   1. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สอบปฏิบัติ) (รับสมัคร 13 กพ.-16 มี.ค.67)


Image   2. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ (โครงการทับทิมสยาม)
             คณะศึกษาศาสตร์
  (รับสมัคร 13 กพ.-22 มี.ค.67)


Image   3. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก
(รับสมัคร 13 กพ.-19 เม.ย.67)


Image   4. ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
            (รับสมัคร 13 กพ.-19 เม.ย.67)


Image   5. ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาจังหวัดสระแก้ว
  (รับสมัคร 13 กพ.-19 เม.ย.67)


Image    6. ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2) 
         
    (รับสมัคร 13 กพ.-19 เม.ย.67)


Image   7. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)
           (รับสมัคร 13 กพ.-19 เม.ย.67)Image   8. ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
             (ครั้งที่ 2)
(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
(รับสมัคร 13 กพ.-19 เม.ย.67)


Image   9. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 2) (รับสมัคร 13 กพ.-19 เม.ย.67)


Image   10. ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
              (รับสมัคร 13 กพ.-19 เม.ย.67)


Image   11. ระเบียบการรับสมัคร โครงการสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์
               เข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(รับสมัคร 13 กพ.-19 เม.ย.67)