ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
TCAS รอบ 3 : Admission


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการ Admission
     
   - สมัครที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com

Image   การรับสมัคร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

        
- สมัครที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.co

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 3)