ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
TCAS รอบ 4 : Direct Admission


Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงทั่วประเทศ (รับสมัคร 28 พ.ค.-11 มิ.ย.67)

Image   ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงการอุดมศึกษาฯ)
        (รับสมัคร 31 พ.ค.-11 มิ.ย.67)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 3) 
         (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา
) (รับสมัคร 28 พ.ค.-11 มิ.ย.67)

Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (รับสมัคร 28 พ.ค.-11 มิ.ย.67)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 3) (รับสมัคร 28 พ.ค.-11 มิ.ย.67)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)
        (รับสมัคร 28 พ.ค.-11 มิ.ย.67)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
          (ครั้งที่ 3)
(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
(รับสมัคร 28 พ.ค.-11 มิ.ย.67)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 4)
          (รับสมัคร 28 พ.ค.-11 มิ.ย.67)

Image  ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้ที่เคยศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (รับสมัคร 28 พ.ค.-11 มิ.ย.67)