การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา 2563
TCAS รอบ 2 : รับตรงโควตา
Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (มีทดสอบปฏิบัติ)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก (ใช้คะแนน GAT/PAT)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)
          (มีทดสอบปฏิบัติ)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

Image    ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
        (ใช้คะแนน GAT/PAT ที่สอบในปีการศึกษา 2563 เท่านั้น)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2) 
          (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2)

Image    ระเบียบการรับสมัคโครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2)

Image    ระเบียบการรับสมัค
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง)
          ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


Image    ระเบียบการรับสมัคโครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (มีทดสอบปฏิบัติ)