การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา 2563
TCAS รอบ 5 : รับตรงอิสระ
Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง 12 จังหวัดในภาคตะวันออก (ครั้งที่ 2)
        - เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX และผลคะแนน GAT PAT

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงทั่วประเทศ
        - เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX และผลคะแนน GAT PAT (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ ใช้เกณฑ์ กสทท. และคะแนนการสอบสัมภาษณ์)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)
        - เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)
        - เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการทางเภสัชกรรม
           คณะเภสัชศาสตร์

        - เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX และผลคะแนน GAT PAT

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (คร้งที่ 3)
        - เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX

   
Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง
        - เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : คลิปการสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

Image    ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
           วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา

        - เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือก : GPAX และผลคะแนน GAT PAT

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 3)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง)
          ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 5)