ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
TCAS รอบ 2 : Quota

Image  ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก (ใช้คะแนน GAT/PAT)

Image  ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
        (ใช้คะแนน GAT/PAT ที่สอบในปีการศึกษา 2564 เท่านั้น)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (มีทดสอบปฏิบัติออนไลน์)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (มีทดสอบปฏิบัติออนไลน์)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2) 
          (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
          (ครั้งที่ 2) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ
          (ปริญญาใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 2 ) (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ