ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
รอบ 5

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 4)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 4)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาใบที่สอง)
          ภาคพิเศษ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 5) (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 4)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 5)

Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
         (รับสมัคร 12-15 มิ.ย.64)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2)