ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
TCAS รอบ 1 : Portfolio
Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ (ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio)
       
Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการเพชรตะวันออก (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน โดยต้องมีหนังสือรับรองเปอเซ็นไทล์
          จากโรงเรียน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการ MOU (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย (โครงการเด็กดีศรีระยอง)
         (ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยบูรพา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
         (ให้นำแฟ้มผลงานมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์กับมหาวิทยาลัยบูรพา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการ วมว. (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการ สอวน.
(ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน ต้องมีเอกสารรับรองจากมูลนิธิ สอวน.)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาและศิลปะ
         (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์
(ส่งผลงานผ่าน Google form)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
         วิทยาเขตสระแก้ว
(ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
         โครงการช้างเผือก  คณะวิทยาศาสตร์
(ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ส่งผลงานทางเว็บไซต์คณะฯ)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (โครงการช้างเผือก)
          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
(ส่งแฟ้มผลงาน : Portfolio มายังคณะฯ)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ
         (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีแล้ว)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
         หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่องและเทียบโอนผลการเรียน
        
(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจาก ม.บูรพา
         เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์
(สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาลจาก ม.บูรพา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ (ไม่ต้องส่งแฟ้มผลงาน)