ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
TCAS รอบ 2 : Quota


Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก (ใช้คะแนน GAT/PAT)

Image   ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
        (ใช้คะแนน GAT/PAT ที่สอบในปีการศึกษา 2565 เท่านั้น)


Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สอบปฏิบัติ)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2) 
          (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
          (ครั้งที่ 2)
(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ
          (ปริญญาใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 2 ) (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี


Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 2)

Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์
         เข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


Image  ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
        วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา