ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบ 2 : Quota


Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก (รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

Image   ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
        (รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (สอบปฏิบัติ) (รับสมัคร 15 กพ.-16 มี.ค.66)
      

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2) 
          (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)
(รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
          (ครั้งที่ 2)
(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
(รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ
          (ปริญญาใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 2 ) (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)

        (รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

          (รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 2) (รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์
         เข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(รับสมัคร 15 กพ.-16 เม.ย.66)

Image  ระเบียบการรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
        วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา

       (รับสมัคร 2-31 มี.ค.66)