ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566
TCAS รอบ 4 : Direct Admission


Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรงทั่วประเทศ (รับสมัคร 29 พ.ค.-7 มิ.ย.66)

Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)
         (ครั้งที่ 2)
(รับสมัคร 29 พ.ค.-7 มิ.ย.66)

Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 2 (สอบปฏิบัติ) (รับสมัคร 29 พ.ค.-7 มิ.ย.66)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 3)
(รับสมัคร 29 พ.ค.-7 มิ.ย.66)
      
Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 3) 
          (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)
(รับสมัคร 29 พ.ค.-7 มิ.ย.66)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3) (รับ ม.6 หรือเทียบเท่าในบางสาขา)
        (รับสมัคร 29 พ.ค.-7 มิ.ย.66)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว
          (ครั้งที่ 3)
(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า)
(รับสมัคร 29 พ.ค.-7 มิ.ย.66)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ภาคพิเศษ
          (ปริญญาใบที่สอง) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ครั้งที่ 4 ) (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว)

        (รับสมัคร 29 พ.ค.-12 มิ.ย.66)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการรับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 4)

          (รับสมัคร 29 พ.ค.-12 มิ.ย.66)

Image   ระเบียบการรับสมัคร โครงการสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์
         เข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งที่ 2)
(รับสมัคร 29 พ.ค.-12 มิ.ย.66)

Image    ระเบียบการรับสมัคร โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม
          คณะเภสัชศาสตร์ (สำหรับผู้สมัครที่เป็นบุตรของร้านขายยาแผนปัจจุบัน)
(รับสมัคร 29 พ.ค.-7 มิ.ย.66)


Image  ระเบียบการรับสมัคร โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (รับสมัคร 29 พ.ค.-12 มิ.ย.66)

Image  ระเบียบการรับสมัคร สำหรับผู้ที่เคยศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับสมัคร 29 พ.ค.-12 มิ.ย.66)