ยินดีต้อนรับสู่หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง  คณะดนตรีและการแสดง   ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
 
  - รับสมัครวันที่ 12 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   (โครงการช้างเผือก)
  คณะวิทยาศาสตรดาวน์โหลดระเบียบการที่น
ี่
   - รับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 - 15 มกราคม พ.ศ. 2558
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตรดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
   - รับสมัครวันที่ 16 มกราคม - 6 มีนาคม พ.ศ. 2558
  ปฏิทินรับสมัครภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ดาวน์โหลดปฏิทินที่นี่
   - รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
   - รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
   - รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 6 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
   - รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน พ.ศ. 2558
  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
   - รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 6 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
   
- รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน พ.ศ. 2558
  ประกาศรับสมัคร หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  - รับสมัครวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2558
 
หมายเหต  หากเปิดไฟล์เอกสารแนบไม่ได้ กรุณาเปลี่ยนเบราว์เซอร์ สำหรับเปิดเอกสาร
 

 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการเพชรตะวันออก คลิกที่นี่
  - กำหนดการสอบสัมภาษณ์และเอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์  คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือ
     ทางวิชาการ (MOU) คลิกที่นี่

  - กำหนดการสอบสัมภาษณ์และเอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์  คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
      คลิกที่นี่

  - กำหนดการสอบสัมภาษณ์และเอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์  คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย
     "เด็กดีศรีระยอง" คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
     (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

  - โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
  - โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
  - เอกสารสำหรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต  คลิกที่นี่
  - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-103153 ต่อ 2315-6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (ช้างเผือก)
     คณะศิลปกรรมศาสตร
 คลิกที่นี่   
  -
เอกสารชี้แจงการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต  คลิกที่นี่ี่
  - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ หมายเลข 038-102516

 

  โครงการที่ปิดรับสมัครแล้ว
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (ปิดรับสมัครแล้ว)
    - ประเภทโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - ประเภทโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)
ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    
- สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-103153 ต่อ 2315-6 หมายเลข 038-103177-8 ต่อ 2315-6
    หมายเลข 038-103189 ต่อ 2315-6 และหน่วยรับเข้าศึกษา 038-102643
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะเภสัชศาสตร์ หมายเลข 038-102610 และ 038-102612 ต่อ 101 (ปิดรับสมัครแล้ว)
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102516 (ปิดรับสมัครแล้ว)
โครงการเพชรตะวันออก ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU    ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     (ปิดรับสมัครแล้ว)
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 
 

  คณะ/วิทยาลัย
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
   คณะโลจิสติกส์
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   คณะแพทยศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะดนตรีและการแสดง
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   วิทยาลัยนานาชาติ
   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตสระแก้ว
 

 -  - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 038-102533 คลิกที่นี่
  - หอพักนิสิต โทร. 038-102531 คลิกที่นี่
  - ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนิสิต คลิกที่นี่
 
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล
แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล ประเภทรับตรง ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์    ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มการส่งตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยงานอื่นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 038-102643 และ 038-102721 โทรสาร : 038-390441