ยินดีต้อนรับสู่หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


        แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล  ดาวน์โหลดที่นี่

   
 

- ค้นหารหัสนิสิต (ค้นหาได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)
- คำชี้แจงการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
- ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล)
- เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์
- ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัย

 
   
การคัดเลือก ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การคัดเลือก โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ 
การสอบคัดเลือก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  
   - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102222 ต่อ 3328,3310
การสอบคัดเลือก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102222 ต่อ 3328,3310
การสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดระเบียบการที่่นี่
  
   - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-1025168
การสอบคัดเลือก สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     
- สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-1025168
การคัดเลือกสาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) ความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
     ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนฯ
     ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

 
การคัดเลือกรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การสอบคัดเลือก หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับผู้จบ ปวส.) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-1025168
การสอบคัดเลือก โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     (สำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.)   * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102215
การสอบคัดเลือก โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    
(โครงการช้างเผือก)  คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

    - สอบถามเพิ่มเติมที่์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3052
การสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง  คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 1  ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     - สอบถามเพิ่มเติมที่ หมายเลข 038-102566 ต่อ 105
การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่์ หมายเลข 038-102610 และ 038-102612 ต่อ 101
 
 

  คณะ/วิทยาลัย
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
   คณะโลจิสติกส์
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   คณะแพทยศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะดนตรีและการแสดง
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   วิทยาลัยนานาชาติ
   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตสระแก้ว
 

 -  - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 038-102533 คลิกที่นี่
  - หอพักนิสิต โทร. 038-102531 คลิกที่นี่
  - ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนิสิต โทร. 038-102130
 
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล  ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มการส่งตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 
หน่วยงานอื่นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 038-102721 และ 038-102643 โทรสาร : 038-390441