ยินดีต้อนรับสู่หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

  รับสมัครคัดเลือกโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  รับสมัครคัดเลือกโครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการที่น
  รับสมัครคัดเลือกโครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
- สำหรับผู้ที่ประสงค์จะแก้ไขข้อมูลการสมัคร ให้แก้ไขโดยการขีดฆ่าข้อมูลส่วนที่ต้องการแก้ไขลงในใบสมัครที่ได้พิมพ์ออกมา และเขียนข้อมูลที่ถูกต้องแทน จากนั้นส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารการสมัครอื่น ๆ มายังคณะศิลปกรรมศาสตร์
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (ปิดรับสมัครแล้ว)
    - ประเภทโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - ประเภทโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่


 
การประกาศแผนผังที่นั่งสอบ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
สนามสอบที่ใช้ในการสอบ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มี 5 สนามสอบ ดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 73 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
2. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง หมู่ 3 พระยาสัจจา 215 ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
3. โรงเรียนชลกันยานุกูล เลขที่ 31 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
4. โรงเรียนศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
5. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร เลขที่ 52 หมู่ 6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบสถานที่สอบ และวิชาที่สอบอีกครั้ง ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
คำแนะนำการค้นหาสถานที่สอบ

  คณะ/วิทยาลัย
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
   คณะโลจิสติกส์
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   คณะแพทยศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะดนตรีและการแสดง
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   วิทยาลัยนานาชาติ
   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตสระแก้ว
 

 - มหาวิทยาลัยบูรพาจะเข้าร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


- ประกาศ สทศ. เรื่องการรับสมัครสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2558


  - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา คลิกที่นี่
  - หอพักนิสิต คลิกที่นี่
  - ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนิสิต คลิกที่นี่
 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการส่งตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับคณะต่าง ๆ)
หน่วยงานอื่นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 038-102643 และ 038-102721 โทรสาร : 038-390441