กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา | Office of the Registrar, Burapha University
  ข่าวการศึกษา
    ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษา

    1. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
       1.1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเภทโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
       คุณสมบัติเฉพาะ
       - ผู้สมัคร หรือบิดาผู้ให้กำเนิด หรือมารดาผู้ให้กำเนิด มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 9 จังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อเนื่องกันในปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
        - ระเบียบการสอบคัดเลือก (ดาวน์โหลดที่นี่) **ผู้สมัครต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร**
      

       1.2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเภทโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)
       คุณสมบัติเฉพาะ
       - รับผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ
        - ระเบียบการสอบคัดเลือก (ดาวน์โหลดที่นี่) **ผู้สมัครต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร**

        - คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
       - เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

       - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-103153 ต่อ 2315-6 หมายเลข 038-103177-8 ต่อ 2315-6, หมายเลข 038-103189 ต่อ 2315-6
       - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานรับเข้าศึกษา หมายเลข 038-102643    2. ประกาศรับสมัครคัดเลือก โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2558

       คุณสมบัติเฉพาะ
       - มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
       - มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา เป็นตัวแทนไม่ต่ำกว่าระดับจังหวัดและมีผลการแข่งขันภายใน 3 ปี ย้อนหลัง (ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป)
        - ระเบียบการคัดเลือก (ดาวน์โหลดที่นี่) **ผู้สมัครต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร**

       - เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

       - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หมายเลข 038-102060    3. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1
ปีการศึกษา 2558

       โครงการที่เปิดรับมีดังนี้
       3.1 โครงการสำหรับบุคคลทั่วไป
       3.2 โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม
       3.3 โครงการสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาและโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
        - ระเบียบการคัดเลือก (ดาวน์โหลดที่นี่) **ผู้สมัครต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร**

       - เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

       - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะเภสัชศาสตร์ หมายเลข 092-965 6400 และหมายเลข 092-965 6401


    ข่าวประชาสัมพันธ์
   
-ไม่มีข่าว-

 
 
    ข่าวอื่นๆ
   
   
-ไม่มีข่าว-