ยินดีต้อนรับสู่หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


 

หมายเหตุ   ในการสมัครโครงการนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
หากสมัครไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขสาขาวิชาที่เลือกได้ ผู้สมัครควรศึกษาระเบียบการให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร


หมายเหตุ   ในการสมัครโครงการนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
หากสมัครไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขสาขาวิชาที่เลือกได้ ผู้สมัครควรศึกษาระเบียบการให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร


หมายเหตุ   ในการสมัครโครงการนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
หากสมัครไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขสาขาวิชาที่เลือกได้ ผู้สมัครควรศึกษาระเบียบการให้เข้าใจก่อนทำการสมัครหมายเหตุ   ในการสมัครโครงการนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
หากสมัครไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขสาขาวิชาที่เลือกได้ ผู้สมัครควรศึกษาระเบียบการให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร


แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล สำหรับโครงการพิเศษต่าง ๆ  ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล สำหรับคณะเภสัชศาสตร์  ดาวน์โหลดที่นี่่

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดาวน์โหลดที่นี่่

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดาวน์โหลดที่นี่


 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

  คณะ/วิทยาลัย
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
   คณะโลจิสติกส์
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   คณะแพทยศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะดนตรีและการแสดง
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   วิทยาลัยนานาชาติ
   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตสระแก้ว
 

 -  - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 038-102533 คลิกที่นี่
  - หอพักนิสิต โทร. 038-102531 คลิกที่นี่
  - ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนิสิต โทร. 038-102130
 
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล โครงการต่าง ๆ  ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มการส่งตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 
หน่วยงานอื่นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 038-102721 และ 038-102643 โทรสาร : 038-390441