ยินดีต้อนรับสู่หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643
  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643
  ปฏิทินการสอบคัดเลือก หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) ดาวน์โหลดปฏิทินที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643
  รับสมัครคัดเลือกโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643
  รับสมัครคัดเลือกโครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102060
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 092-9656400 และ 092-9656401
รับสมัครคัดเลือกโครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
- สำหรับผู้ที่ประสงค์จะแก้ไขข้อมูลการสมัคร ให้แก้ไขโดยการขีดฆ่าข้อมูลส่วนที่ต้องการแก้ไขลงในใบสมัครที่ได้พิมพ์ออกมา และเขียนข้อมูลที่ถูกต้องแทน จากนั้นส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารการสมัครอื่น ๆ มายังคณะศิลปกรรมศาสตร์
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102516
 
  โครงการที่ปิดรับสมัครแล้ว
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (ปิดรับสมัครแล้ว)
    - ประเภทโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - ประเภทโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

    
- สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643
 
 
สนามสอบที่ใช้ในการสอบ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มี 5 สนามสอบ ดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 แผนที่คลิกที่นี่
2. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง หมู่ 3 พระยาสัจจา 215 ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000 แผนที่คลิกที่นี่
3. โรงเรียนชลกันยานุกูล เลขที่ 31 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 แผนที่คลิกที่นี่
4. โรงเรียนศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 แผนที่คลิกที่นี่
5. โรงเรียนพนัสพิทยาคาร เลขที่ 52 หมู่ 6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 แผนที่คลิกที่นี่
คำแนะนำการค้นหาสถานที่สอบ
 

  คณะ/วิทยาลัย
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
   คณะโลจิสติกส์
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   คณะแพทยศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะดนตรีและการแสดง
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   วิทยาลัยนานาชาติ
   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตสระแก้ว
 

 - มหาวิทยาลัยบูรพาจะเข้าร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


- ประกาศ สทศ. เรื่องการรับสมัครสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2558


  - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 038-102533 คลิกที่นี่
  - หอพักนิสิต โทร. 038-102531 คลิกที่นี่
  - ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนิสิต คลิกที่นี่
 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการส่งตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
(สำหรับคณะต่าง ๆ)
หน่วยงานอื่นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 038-102643 และ 038-102721 โทรสาร : 038-390441