ยินดีต้อนรับสู่หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

     - กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ประเภทภาคพิเศษ

     - กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการเซ็นทรัล รีเทลฯ


     - กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ

    วิชา 01 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาวาดเส้น ตรวจสอบที่นี่
    วิชา 02 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาองค์ประกอบศิลป์  ตรวจสอบที่นี่

    วิชา 03 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาออกแบบ 3 มิติ ตรวจสอบที่นี่
    วิชา 04 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชา Sketch Design  ตรวจสอบที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ประเภทสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
ประเภทภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ครั้งที่ 2 รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการรับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ม.บูรพา รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการสาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการโควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการสาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ (เน้นธุรกิจค้าปลีก) ในความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัล ฯ รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการรับตรงทั่วประเทศ รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงาน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการรับตรง ครั้งที่ 1 คณะดนตรีและการแสดง รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการช้างเผือก รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รายละเอียด คลิกที่นี่
การสอบตรง คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการเพชรตะวันออก รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการโควตาพิเศษ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU รายละเอียด คลิกที่นี่
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) รายละเอียด คลิกที่นี่
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ รายละเอียด คลิกที่นี่
 
 

  คณะ/วิทยาลัย
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
   คณะโลจิสติกส์
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   คณะแพทยศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะดนตรีและการแสดง
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   วิทยาลัยนานาชาติ
   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตสระแก้ว
 

 -  - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 038-102533 คลิกที่นี่
  - หอพักนิสิต โทร. 038-102531 คลิกที่นี่
  - ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนิสิต โทร. 038-102130
 
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล ประเภทรับตรงทั่วประเทศและ12 จ. ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล โครงการอื่น ๆ ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มการส่งตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 
 
หน่วยงานอื่นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 038-102721 และ 038-102643 โทรสาร : 038-102721