ยินดีต้อนรับสู่หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     (สำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.)   * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102215
   - รับสมัครบัดนี้ - 6 มีนาคม พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
   - รับสมัครวันที่ 16 มกราคม - 6 มีนาคม พ.ศ. 2558
  ปฏิทินรับสมัครภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ดาวน์โหลดปฏิทินที่นี่
   - รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
   - รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
   - รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน พ.ศ. 2558
  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
   
- รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน พ.ศ. 2558
 ประกาศรับสมัคร หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับผู้จบ ปวส. เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี)
     
ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

  - รับสมัครวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

 
หมายเหตุ  หากเปิดไฟล์เอกสารแนบไม่ได้ กรุณาเปลี่ยนเบราว์เซอร์ สำหรับเปิดเอกสาร
 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
     (กระทรวงศึกษาธิการ) (เรียกเพิ่มเติม)
 ตรวจสอบรายชื่อที่นี่
     - เอกสารรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ดาวน์โหลดที่นี่
     - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-103153 ต่อ 2315-6 หมายเลข 038-103177-8 ต่อ 2315-6
     หมายเลข 038-103189 ต่อ 2315-6 และหน่วยรับเข้าศึกษา 038-102643

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  ประเภทรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก  
     
-  ตรวจสอบรายชื่อที่นี่
     -  เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่นี่
                                        
รายละเอียดกำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์  จะประกาศอีกครั้ง
                               ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.  ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  ประเภทรับตรงทั่วประเทศ
     -  ตรวจสอบรายชื่อที่นี่
     -  เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่นี่
                                        
รายละเอียดกำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์  จะประกาศอีกครั้ง
                               ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น.  ทางเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
    * เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้
      - ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตพร้อมติดรูปถ่าย
      - ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคเรียน)
      - สำเนาบัตรประชาชน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
      - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะดนตรีและการแสดง หมายเลข 038-102566 ต่อ 103
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
      และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) ในภาคตะวันออก 12 จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์
 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
     - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3052

 

 

  โครงการที่ปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   (โครงการช้างเผือก)  คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
(ปิดรับสมัครแล้ว)
   - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3052
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง  คณะดนตรีและการแสดง   ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     (ปิดรับสมัครแล้ว)
   - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะดนตรีและการแสดง หมายเลข 038-102566 ต่อ 105
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (ปิดรับสมัครแล้ว)
    - ประเภทโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - ประเภทโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)
ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    
- สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-103153 ต่อ 2315-6 หมายเลข 038-103177-8 ต่อ 2315-6
    หมายเลข 038-103189 ต่อ 2315-6 และหน่วยรับเข้าศึกษา 038-102643
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะเภสัชศาสตร์ หมายเลข 038-102610 และ 038-102612 ต่อ 101 (ปิดรับสมัครแล้ว)
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102516 (ปิดรับสมัครแล้ว)
โครงการเพชรตะวันออก ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU    ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     (ปิดรับสมัครแล้ว)
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 
 

  คณะ/วิทยาลัย
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
   คณะโลจิสติกส์
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   คณะแพทยศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะดนตรีและการแสดง
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   วิทยาลัยนานาชาติ
   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตสระแก้ว
 

 -  - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 038-102533 คลิกที่นี่
  - หอพักนิสิต โทร. 038-102531 คลิกที่นี่
  - ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนิสิต คลิกที่นี่
 
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล ประเภทรับตรงทั่วประเทศและ 12 จังหวัด
   ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มการส่งตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 
หน่วยงานอื่นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 038-102643 และ 038-102721 โทรสาร : 038-390441