ยินดีต้อนรับสู่หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัคร โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี
     ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

 
  
- รับสมัคร วันที่ 30 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558
   
* รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออก 12 จังหวัด
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัคร นักเรียนโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
     เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

 
  
- รับสมัครวันที่ 20 เมษายน - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
   
* รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัคร ประเภทภาคพิเศษ (4 ปี) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
   
-
รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
   -
รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558
   
* รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ทั่วประเทศ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัคร สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
 
  - รับสมัครวันที่ 30 เมษายน - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558
   * รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัคร ประเภทรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
   
- รับสมัครวันที่ 16 เมษายน - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
   * รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัคร สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ (ความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัทเซ็นทรัล รีเทล
     คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

   - รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 1-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
   * รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต และศิลป์-คำนวณ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ประกาศรับสมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
      ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

   -
รับสมัครวันที่ 3 มีนาคม - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102222 ต่อ 3328, 3321
   
* รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
      ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

   - รับสมัครวันที่ 3 มีนาคม - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102222 ต่อ 3328, 3321
   * รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต และ ปวช. (แผนกช่างอุตสาหกรรม)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 

 


     -
สอบถามเพิ่มเติมที่กองกีฬาและนันทนาการ หมายเลข 038-102442-3

     - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ หมายเลข 038-102516

     - กำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ดาวน์โหลดที่นี่

    - กำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ดาวน์โหลดที่นี่

 
  โครงการที่ปิดรับสมัครแล้ว
การคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 
ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     (ปิดรับสมัครแล้ว)
การคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
การสอบคัดเลือก หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับผู้จบ ปวส.) (ปิดรับสมัครแล้ว)
     
ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

การสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-1025168 (ปิดรับสมัครแล้ว)
การสอบคัดเลือก โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
     (สำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.)   * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102215
การสอบคัดเลือก โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   (โครงการช้างเผือก)  คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
(ปิดรับสมัครแล้ว)
   - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3052
การสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง  คณะดนตรีและการแสดง   ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     (ปิดรับสมัครแล้ว)
   - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะดนตรีและการแสดง หมายเลข 038-102566 ต่อ 105
การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะเภสัชศาสตร์ หมายเลข 038-102610 และ 038-102612 ต่อ 101 (ปิดรับสมัครแล้ว)
 
 

  คณะ/วิทยาลัย
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
   คณะโลจิสติกส์
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   คณะแพทยศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะดนตรีและการแสดง
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   วิทยาลัยนานาชาติ
   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตสระแก้ว
 

 -  - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 038-102533 คลิกที่นี่
  - หอพักนิสิต โทร. 038-102531 คลิกที่นี่
  - ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนิสิต คลิกที่นี่
 
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล  ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มการส่งตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 
หน่วยงานอื่นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 038-102721 และ 038-102643 โทรสาร : 038-390441