ยินดีต้อนรับสู่หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล (สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว) ดาวน์โหลดที่นี่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล (สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว) ดาวน์โหลดที่นี่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) คลิกที่นี่
         - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3153 กด 2315
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) คลิกที่นี่
         - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3153 กด 2315
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนิสิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
          และการแสดง  คณะดนตรีและการแสดง คลิกที่นี่  
         - ขั้นตอนการรายงานตัว คลิกที่นี่
         - ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
         - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะดนตรีและการแสดงหมายเลข 038-102566 ต่อ 103
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) คลิกที่นี่
         - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3153 กด 2315
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) คลิกที่นี่
         - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3153 กด 2315

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ
         ทางด้านดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง คลิกที่นี่ 
         - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะดนตรีและการแสดงหมายเลข 038-102566 ต่อ 103

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) คลิกที่นี่
         - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3153 กด 2315
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) คลิกที่นี่
         - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3153 กด 2315

 
   
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รายละเอียด คลิกที่นี่
การสอบตรง คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการเพชรตะวันออก รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการโควตาพิเศษ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU รายละเอียด คลิกที่นี่
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) รายละเอียด คลิกที่นี่
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ รายละเอียด คลิกที่นี่
 
 

  คณะ/วิทยาลัย
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
   คณะโลจิสติกส์
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   คณะแพทยศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะดนตรีและการแสดง
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   วิทยาลัยนานาชาติ
   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตสระแก้ว
 

 -  - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 038-102533 คลิกที่นี่
  - หอพักนิสิต โทร. 038-102531 คลิกที่นี่
  - ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนิสิต โทร. 038-102130
 
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล ประเภทรับตรงทั่วประเทศและ12 จ. ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล โครงการอื่น ๆ ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มการส่งตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 
 
หน่วยงานอื่นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 038-102721 และ 038-102643 โทรสาร : 038-102721