ยินดีต้อนรับสู่หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


 
- ขณะนี้ ไม่มีข่าวประกาศรับสมัครเข้าศึกษา-

 

 
 

ขั้นตอนที่ 1   ดาวน์โหลดคำชี้แจงการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 2   ค้นหารหัสนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 3   
เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์ ที่นี่
ขั้นตอนที่ 4   ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล) ที่นี่
- ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัย

"สำหรับผู้ที่ตรวจร่างกายในวันสัมภาษณ์แล้ว ไม่ต้องแนบใบรับรองแพทย์"
ขั้นตอนที่ 1   ดาวน์โหลดคำชี้แจงการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 2   ค้นหารหัสนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 3   
เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์ ที่นี่
ขั้นตอนที่ 4   ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล) ที่นี่
- ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 1   ดาวน์โหลดคำชี้แจงการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 2   ค้นหารหัสนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 3   
เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์ ที่นี่
ขั้นตอนที่ 4   ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล) ที่นี่
- ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 1   ดาวน์โหลดคำชี้แจงการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 2   ค้นหารหัสนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 3   
เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์ ที่นี่
ขั้นตอนที่ 4   ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล) ที่นี่
- ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 1   ดาวน์โหลดคำชี้แจงการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 2   ค้นหารหัสนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 3   
เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์ ที่นี่
ขั้นตอนที่ 4   ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล) ที่นี่
- ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 1   ดาวน์โหลดคำชี้แจงการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 2   ค้นหารหัสนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 3   
เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์ ที่นี่
ขั้นตอนที่ 4   ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล) ที่นี่
- ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 1   ดาวน์โหลดคำชี้แจงการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 2   ค้นหารหัสนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 3   
เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์ ที่นี่
ขั้นตอนที่ 4   ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล) ที่นี่
- ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 1   ดาวน์โหลดคำชี้แจงการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 2   ค้นหารหัสนิสิต ที่นี่
ขั้นตอนที่ 3   
เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์ ที่นี่
ขั้นตอนที่ 4   ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล) ที่นี่
- ข้อมูลหอพักในมหาวิทยาลัย

   
การสอบคัดเลือก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การคัดเลือก คณะสหเวชศาสตร์ ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การคัดเลือก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การคัดเลือก ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การคัดเลือกสาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) ความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัดครั้งที่ 3
     ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การคัดเลือก ประเภทรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การสอบคัดเลือก โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การสอบคัดเลือก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การคัดเลือก สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การสอบคัดเลือก สาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การสอบคัดเลือก สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาคพิเศษ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การสอบคัดเลือก สาขาวิชาการบริหารทั่วไป ภาคพิเศษ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การสอบคัดเลือก สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (ผู้มีประสบการณ์การทำงาน) ภาคพิเศษ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การคัดเลือก โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาเขตจันทบุรี ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ 
การสอบคัดเลือก หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  
   - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102222 ต่อ 3328,3310
การสอบคัดเลือก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102222 ต่อ 3328,3310
การสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดระเบียบการที่่นี่
  
   - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-1025168
การสอบคัดเลือก สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     
- สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-1025168
การคัดเลือกสาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) ความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
     ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนฯ
     ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

 
การคัดเลือกรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การสอบคัดเลือก หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับผู้จบ ปวส.) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
การสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-1025168
การสอบคัดเลือก โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     (สำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.)   * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102215
การสอบคัดเลือก โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    
(โครงการช้างเผือก)  คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

    - สอบถามเพิ่มเติมที่์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3052
การสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง  คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 1  ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     - สอบถามเพิ่มเติมที่ หมายเลข 038-102566 ต่อ 105
การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่์ หมายเลข 038-102610 และ 038-102612 ต่อ 101
 
 

  คณะ/วิทยาลัย
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
   คณะโลจิสติกส์
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   คณะแพทยศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะดนตรีและการแสดง
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   วิทยาลัยนานาชาติ
   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตสระแก้ว
 

 -  - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 038-102533 คลิกที่นี่
  - หอพักนิสิต โทร. 038-102531 คลิกที่นี่
  - ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนิสิต โทร. 038-102130
 
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล  ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มการส่งตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 
หน่วยงานอื่นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 038-102721 และ 038-102643 โทรสาร : 038-390441