ยินดีต้อนรับสู่หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง  คณะดนตรีและการแสดง   ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการช้างเผือก)
   คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่น
ี่
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  ปฏิทินรับสมัครภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ดาวน์โหลดปฏิทินที่นี่
  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  ประกาศรับสมัคร หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  ประกาศรับสมัคร โครงการเพชรตะวันออก ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  ประกาศรับสมัคร โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  ประกาศรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  ประกาศรับสมัคร โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  - สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ ให้ชำระเงินที่ไปรษณีย์ โดยสั่งจ่ายธนาณัติในนามคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  - สำหรับผู้ที่สมัครทางเว็บไซต์ ให้ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนชาตทุกสาขา
  -
สอบถามเพิ่มเติมที่คณะเภสัชศาสตร์ หมายเลข 038-102610 และ 038-102612 ต่อ 101
 
  โครงการที่ปิดรับสมัครแล้ว
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (ปิดรับสมัครแล้ว)
    - ประเภทโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - ประเภทโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)
ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    
- สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-103153 ต่อ 2315-6 หมายเลข 038-103177-8 ต่อ 2315-6
    หมายเลข 038-103189 ต่อ 2315-6 และหน่วยรับเข้าศึกษา 038-102643
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ระเบียบการคลิกที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
  
 - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102060
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102516 (ปิดรับสมัครแล้ว)
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
  - โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ตรวจสอบรายชื่อที่นี่
  - โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ตรวจสอบรายชื่อที่นี่
  - เอกสารสำหรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
  - โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่
  - เอกสารสำหรับยืนยันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่
  - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ หมายเลข 038-102516
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี คลิกที่นี่
  - เอกสารสำหรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ดาวน์โหลดที่นี่
  -
สอบถามเพิ่มเติมที่ วิทยาเขตจันทบุรี หมายเลข 039-310000 และหน่วยรับเข้าศึกษา หมายเลข 038-102643
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คลิกที่นี่
  - กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่นี่
  - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา หมายเลข 038-102060
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
  - ตรวจสอบรายชื่อประเภทโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) คลิกที่นี่
  - ตรวจสอบรายชื่อประเภทโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) คลิกที่นี่
  - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-103153 ต่อ 2315-6 หมายเลข 038-103177-8 ต่อ 2315-6
     หมายเลข 038-103189 ต่อ 2315-6 และหน่วยรับเข้าศึกษา 038-102643

  คณะ/วิทยาลัย
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
   คณะโลจิสติกส์
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   คณะแพทยศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะดนตรีและการแสดง
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   วิทยาลัยนานาชาติ
   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตสระแก้ว
 

 -



  - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 038-102533 คลิกที่นี่
  - หอพักนิสิต โทร. 038-102531 คลิกที่นี่
  - ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนิสิต คลิกที่นี่
 
แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล โครงการพิเศษต่าง ๆ ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์    ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มการส่งตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์




หน่วยงานอื่นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 











หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 038-102643 และ 038-102721 โทรสาร : 038-390441