ยินดีต้อนรับสู่หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
   
- รับสมัครวันที่ 14 มีนาคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2558   * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102442
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
   
- รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ. 2558   * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102442
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
      ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

   - รับสมัครวันที่ 3 มีนาคม - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102222 ต่อ 3328, 3321
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
   - รับสมัครวันที่ 3 มีนาคม - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102222 ต่อ 3328, 3321
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปฏิทินรับสมัครภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ดาวน์โหลดปฏิทินที่นี่
   - รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
   - รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
   - รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน พ.ศ. 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
   
- รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน พ.ศ. 2558
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
"หากเปิดไฟล์เอกสารแนบไม่ได้ กรุณาเปลี่ยนเบราว์เซอร์ สำหรับเปิดเอกสาร"
 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์
     - วิชา 01 วาดเส้น ตรวจสอบที่นี่
     - วิชา 02 องค์ประกอบศิลป์ ตรวจสอบที่นี่
     - วิชา 03 วาดเส้นมัณฑศิลป์ ตรวจสอบที่นี่
     - วิชา 04 ความถนัดทางนิเทศศิลป์ ตรวจสอบที่นี่
     - วิชา 05 ออกแบบสามมิติ ตรวจสอบที่นี่
     - วิชา 06 skecth design สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบที่นี่
   - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ หมายเลข 038-102516
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โครงการทับทิมสยาม สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (อันดับสำรอง)
     
- ให้ดาวน์โหลดรายละเอียดการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ดาวน์โหลดที่นี่
     -  ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ตรวจสอบที่นี่ (ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2558 เป็นต้นไป)
    - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะศึกษาศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 2065
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
    (โครงการช้างเผือก) ในภาคตะวันออก 12 จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์
 
     -  ตรวจสอบรายชื่อที่นี่
     -  รายละเอียดการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ดาวน์โหลดที่นี่

     -  
ค่าธรรมเนียมการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ตรวจสอบที่นี่ (ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2558 เป็นต้นไป)
    - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3052
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  ประเภทรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก  
     
-  ตรวจสอบรายชื่อที่นี่
     -  เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่นี่
                                        
รายละเอียดกำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์  ตรวจสอบที่นี่
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  ประเภทรับตรงทั่วประเทศ
     -  ตรวจสอบรายชื่อที่นี่
     -  เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่นี่
                                       
 รายละเอียดกำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์  ตรวจสอบที่นี่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
    * เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีดังนี้
      - ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตพร้อมติดรูปถ่าย
      - ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคเรียน)
      - สำเนาบัตรประชาชน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
      - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะดนตรีและการแสดง หมายเลข 038-102566 ต่อ 103
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  โครงการที่ปิดรับสมัครแล้ว
ประกาศรับสมัคร หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับผู้จบ ปวส.) (ปิดรับสมัครแล้ว)
     
ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

     - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102643
 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-1025168 (ปิดรับสมัครแล้ว)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
     (สำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.)   * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102215
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
   (โครงการช้างเผือก)  คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
(ปิดรับสมัครแล้ว)
   - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3052
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง  คณะดนตรีและการแสดง   ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     (ปิดรับสมัครแล้ว)
   - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะดนตรีและการแสดง หมายเลข 038-102566 ต่อ 105
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะเภสัชศาสตร์ หมายเลข 038-102610 และ 038-102612 ต่อ 101 (ปิดรับสมัครแล้ว)
 
 

  คณะ/วิทยาลัย
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
   คณะโลจิสติกส์
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   คณะแพทยศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะดนตรีและการแสดง
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   วิทยาลัยนานาชาติ
   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตสระแก้ว
 

 -  - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 038-102533 คลิกที่นี่
  - หอพักนิสิต โทร. 038-102531 คลิกที่นี่
  - ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนิสิต คลิกที่นี่
 
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล ประเภทรับตรงทั่วประเทศและ 12 จังหวัด
   ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มการส่งตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 
หน่วยงานอื่นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 038-102643 และ 038-102721 โทรสาร : 038-390441