ยินดีต้อนรับสู่หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643
  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643
  ประกาศรับสมัคร หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
- สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์ ให้ชำระเงินที่ไปรษณีย์ โดยสั่งจ่ายธนาณัติในนามคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- สำหรับผู้ที่สมัครทางเว็บไซต์ ให้ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนชาตทุกสาขา

-
สอบถามเพิ่มเติมที่ 092-9656400 และ 092-9656401

 
 
 
  โครงการที่ปิดรับสมัครแล้ว
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (ปิดรับสมัครแล้ว)
    - ประเภทโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - ประเภทโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

    
- สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ระเบียบการคลิกที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
  
 - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102060
รับสมัครคัดเลือกโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102721 และ 038-102643 (ปิดรับสมัครแล้ว)
 
รับสมัครคัดเลือกโครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102516 (ปิดรับสมัครแล้ว)

 

 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 "ล่าสุด"
- ตรวจสอบรายชื่อประเภทโครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) คลิกที่นี่
- ตรวจสอบรายชื่อประเภทโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) คลิกที่นี่
- สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-103153 ต่อ 2315-6 หมายเลข 038-103177-8 ต่อ 2315-6
    หมายเลข 038-103189 ต่อ 2315-6 และหน่วยรับเข้าศึกษา 038-102643
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเอกสาร โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คลิกที่นี่
 - กำหนดการและขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพกลไกและความสามารถทางกีฬา คลิกที่นี่
 - ดาวน์โหลดแผนที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่
 - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-102060


  คณะ/วิทยาลัย
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
   คณะโลจิสติกส์
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   คณะแพทยศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะดนตรีและการแสดง
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   วิทยาลัยนานาชาติ
   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตสระแก้ว
 

 -  - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 038-102533 คลิกที่นี่
  - หอพักนิสิต โทร. 038-102531 คลิกที่นี่
  - ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนิสิต คลิกที่นี่
 
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการส่งตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
(สำหรับคณะต่าง ๆ)
หน่วยงานอื่นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 038-102643 และ 038-102721 โทรสาร : 038-390441