ยินดีต้อนรับสู่หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


 แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล  ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล  ดาวน์โหลดที่นี่

- สำหรับผู้ที่สมัครแล้วแต่ไม่สามารถชำระเงินค่าสมัครได้ ให้ไปชำระเงินที่ธนาคารได้ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล  ดาวน์โหลดที่นี่   
 


                - ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล)
                -
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รวมทุกคณะ)
                - เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์                - ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล)
                -
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รวมทุกคณะ)
                - เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์


                - ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล)
                -
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รวมทุกคณะ)
                - เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์


                - ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล)
                -
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รวมทุกคณะ)
                - เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์

                - ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล)
                -
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รวมทุกคณะ)
                - เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์


                - ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล)
                -
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รวมทุกคณะ)
                - เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์

               - ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รายบุคคล)
               - ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการรายงานตัว (รวมทุกคณะ)

               - เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์

 
 
การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตรเทียบโอนฯ
     ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
(ปิดรับสมัครแล้ว)
 
การคัดเลือกรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
การคัดเลือก ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
การรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
การรับสมัคร โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     (ปิดรับสมัครแล้ว)
การคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
การสอบคัดเลือก หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน (สำหรับผู้จบ ปวส.) (ปิดรับสมัครแล้ว)
     
ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่

การสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
    - สอบถามเพิ่มเติมที่ 038-1025168 (ปิดรับสมัครแล้ว)
การสอบคัดเลือก โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
     (สำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.)   * สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 038-102215
การสอบคัดเลือก โครงการความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
     (โครงการช้างเผือก)  คณะวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
(ปิดรับสมัครแล้ว)
    - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะวิทยาศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3052
การสอบคัดเลือก ประเภทรับตรง  คณะดนตรีและการแสดง   ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
     (ปิดรับสมัครแล้ว)
   - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะดนตรีและการแสดง หมายเลข 038-102566 ต่อ 105
การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดระเบียบการที่นี่
  - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะเภสัชศาสตร์ หมายเลข 038-102610 และ 038-102612 ต่อ 101 (ปิดรับสมัครแล้ว)
 
 

  คณะ/วิทยาลัย
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
   คณะโลจิสติกส์
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   คณะแพทยศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะดนตรีและการแสดง
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   วิทยาลัยนานาชาติ
   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตสระแก้ว
 

 -  - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 038-102533 คลิกที่นี่
  - หอพักนิสิต โทร. 038-102531 คลิกที่นี่
  - ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนิสิต คลิกที่นี่
 
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล  ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มการส่งตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 
หน่วยงานอื่นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 038-102721 และ 038-102643 โทรสาร : 038-390441