ยินดีต้อนรับสู่หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


 

 
- แบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครคณะโลจิสติกส์ ดาวน์โหลดที่นี่    (เฉพาะผู้ที่สมัครในคณะโลจิสติกส์เท่านั้น)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล ประเภทรับตรง (สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว) ดาวน์โหลดที่นี่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล ประเภทรับตรง (สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว) ดาวน์โหลดที่นี่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) รอบ 5 คลิกที่นี่
         - เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
           - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3153 กด 2315
           ---------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต ประเภทรับตรงทั่วประเทศ คลิกที่นี่
           - ขั้นตอนการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
           ---------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด คลิกที่นี่
          - ขั้นตอนการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
           ---------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต โครงการเด็กดีมีที่เรียน คลิกที่นี่
          - ขั้นตอนการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
           ---------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น คลิกที่นี่
          - ขั้นตอนการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
           ---------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) รอบ 4 คลิกที่นี่
         - เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
           - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3153 กด 2315
           ---------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) รอบ 3 คลิกที่นี่
         - เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
           - สอบถามเพิ่มเติมที่คณะแพทยศาสตร์ หมายเลข 038-102222 ต่อ 3153 กด 2315
           ---------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทรับตรงทั่วประเทศ คลิกที่นี่
           ---------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทรับตรงภาคตะวันออก 12 จังหวัด คลิกที่นี่
           ---------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าเป็นนิสิต โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม
         (โครงการช้างเผือก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

        - เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
           ---------------------------------------------------------------------------------------------

   
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการช้างเผือก รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รายละเอียด คลิกที่นี่
การสอบตรง คณะเภสัชศาสตร์ รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการเพชรตะวันออก รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการโควตาพิเศษ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU รายละเอียด คลิกที่นี่
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) รายละเอียด คลิกที่นี่
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) รายละเอียด คลิกที่นี่
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ รายละเอียด คลิกที่นี่
 
 

  คณะ/วิทยาลัย
   คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
   คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
   คณะโลจิสติกส์
   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
   คณะศึกษาศาสตร์
   คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
   คณะแพทยศาสตร์
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   คณะวิทยาการสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะสาธารณสุขศาสตร์
   คณะดนตรีและการแสดง
   คณะเภสัชศาสตร์
   คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์
   วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
   วิทยาลัยนานาชาติ
   วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
   วิทยาลัยวิทยาการวิจัยฯ
   วิทยาเขตจันทบุรี
   วิทยาเขตสระแก้ว
 

 -  - กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 038-102533 คลิกที่นี่
  - หอพักนิสิต โทร. 038-102531 คลิกที่นี่
  - ร้านจำหน่ายเครื่องแบบนิสิต โทร. 038-102130
 
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล ประเภทรับตรงทั่วประเทศและ12 จ. ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล โครงการอื่น ๆ ดาวน์โหลดที่นี่
แบบฟอร์มการส่งตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 
 
หน่วยงานอื่นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 หน่วยรับเข้าศึกษา กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โทรศัพท์ : 038-102721 และ 038-102643 โทรสาร : 038-102721