Image

-------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบการรับสมัครสาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง
คณะโลจิสติกส์ ประจำภาคปลาย ปี 2564

-------------------------------------------------------------------------------------

ปฏิทินการดำเนินการรับสมัคร TCAS 65

Image

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2565

   Image              Image

   Image              Image

ให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการรับสมัครเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครอีกครั้ง
ในเมนู "ประกาศรับสมัคร"

--------------------------------------------------------------------------


Image

 

คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา
DOWNLOAD


Image
วีดิทัศน์แนะนำคณะในมหาวิทยาลัยบูรพา
ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2560-2564