Image

Image

คณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2566

   Image              Image

   Image              Image

ให้ผู้สมัครศึกษาระเบียบการรับสมัครเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครอีกครั้ง
ในเมนู "ประกาศรับสมัคร"

--------------------------------------------------------------------------


 

คู่มือแนะนำมหาวิทยาลัยบูรพา
DOWNLOAD


Image
วีดิทัศน์แนะนำคณะในมหาวิทยาลัยบูรพา
ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2560-2565