การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS ปีการศึกษา 2567

TCAS รอบ 1 : Portfolio     ==> DOWNLOAD HERE
(ปิดรับสมัคร)

TCAS รอบ 2 : Quota        ==> DOWNLOAD HERE (ปิดรับสมัคร)

TCAS รอบ 3 : Admission  ==> DOWNLOAD HERE (ปิดรับสมัคร)

TCAS รอบ 4 : Direct Admission  ==> DOWNLOAD HERE (ปิดรับสมัคร)

รอบ 4.2  ==> DOWNLOAD HERE (ปิดรับสมัคร)